IMG_1663

روز درختکاری در واژه پرداز اندیشه

|

به مناسبت روز درختکاری، چند اصله درخت در محوطه باز شرکت چاپ و انتشارات واژه‌ پرداز اندیشه کاشته شد.

استاندارد یک صنعت سبز مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی هست که به صنایع کمک می‌کند با محیط زیست دوست باشند. ما در واژه پرداز اندیشه، استانداردهای بین المللی درباره آلودگی‌های زیست محیطی و کاهش هدررفت کاغذ را به صورت کامل رعایت می‌کنیم.
در چند ماه گذشته، مدیریت شرکت، برنامه‌ی هدفمندی برای بازسازی و حفظ فضای محیطی و طبیعی چاپخانه داشته که در فصل بهار،‌ شاهد ثمره‌ی آن خواهیم بود، پس منتظر عکس‌هایمان باشید!