لیتوگرافی

اصلاح فایل به منظور چاپ بهینه و ظهور پلیت
  •  دو دستگاه پلیت ستر۴/۵ ورقی Kodak به همراه پروسسور با قابلیت ترام گذاری AM و FM
  • دو دستگاه پروفر رنگی Kodak و HP
  • دو دستگاه اسکنر حرفه ای IQ Smart Kodak
  • نرم افزار فرم بندی Preps و ریپ پیشرفته Prinergy

دستگاه‌ها